REGULAMIN STAJNI NA ROK 2020

1.Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i Ppoż. oraz do stosowania się do uwag właścicieli stajni, instruktora i pracowników.

2. Zabrania się palenia papierosów, picia alkoholu oraz stosowania innych środków odurzających na terenie stajni oraz uczestnictwa w zajęciach pod wpływem alkoholu.

3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach jazdy konnej tylko i wyłącznie za zgodą swoich opiekunów prawnych.

4. Dzieci poniżej 10 roku życia mogą przebywać na terenie stajni tylko w obecności pełnoletniego opiekuna.

5. Należy mieć na uwadze, że konie to z natury zwierzęta nieprzewidywalne i często płochliwe, dlatego też osoby zapisujące się na jazdę bądź opiekunowie tych osób zdają sobie sprawę z ryzyka jakie niesie jazda konna.

6. Osoby uczestniczące w zajęciach jazdy konnej zobowiązują się do wykupienia ubezpieczenia NNW. Za niezastosowanie się do tego zalecenia nie odpowiadają pracownicy stajni

7. Właściciele stajni dołożą wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie ośrodka, ale nie odpowiadają za skutki zachowania niezgodnego z niniejszym regulaminem bądź zdarzenia losowe powstałe z winy uczestników zajęć.

8. Z jazd mogą korzystać dorośli, młodzież i dzieci, po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia o jeździe na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie podpisuje taki dokument opiekun prawny.

9. W stajni można się zbliżać tylko i wyłącznie do wyznaczonych koni.

10. Zabrania się dokarmiania koni bez wcześniejszej zgody właścicieli stajni.

11. Zabrania się wchodzenia na padoki, na których znajdują się konie.

12. Na terenie stajni należy zachować szczególną ostrożność.

13. Zabrania się biegania, krzyczenia i wydawania głośnych odgłosów na terenie stajni, które mogą skutkować płoszeniem się koni.

14. Zakaz wprowadzania głośnych i niebezpiecznych psów na teren stajni. Prosimy o trzymanie swoich psów na smyczy i równoczesne sprzątanie po nich, jeśli będzie taka potrzeba.

15. W razie uszkodzenia bądź zgubienia sprzętu jeździeckiego należy poinformować o tym pracowników stajni i w razie konieczności odkupić zniszczony sprzęt bądź zwrócić koszty jego odkupienia.

16. Po każdej jeździe należy posprzątać po sobie zostawiony sprzęt w tym również umyć po sobie wędzidło.

17. W razie nieumyślnego okaleczenia konia lub spowodowania jego uszczerbku na zdrowiu niezwłocznie informujemy o tym pracowników stajni.

18. Właściciele prywatnych koni zobowiązują się do sprzątania po swoich pupilach, jeśli wystąpi taka konieczność.

19. Właściciele koni odpowiadają za szkody wyrządzone przez swoje konie bądź przez osoby, które użytkują te konie.

20. Samochody i inne pojazdy parkujemy w miejscach do tego wyznaczonych.

21. Wejście na teren stajni stanowi równoczesną zgodę na użycie wizerunku w celu reklamy, użycia zdjęć i zapisu audio i video.

22. Właściciel stajni nie odpowiada za rzeczy pozostawione bądź zgubione na terenie stajni.

23. Na terenie stajni funkcjonuje działający monitoring, który może zostać wykorzystany w celach dowodowych, jeśli będzie taka potrzeba.